Ahmedabad  2004.12
Barcelona  2009.10
Chongqing  2008.3
Dhaka  2004.3
Dongguan  2009.12
Guangzhou  2013.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2011.4
Guangzhou  2011.3
Guangzhou  2011.3
Guangzhou  2011.3
Guangzhou  2011.3
Guangzhou  2011.3
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.9
Guangzhou  2010.8
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2009.10
Guangzhou  2010.1
Guangzhou  2010.1
Guangzhou  2009.12
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2009.6
Guangzhou  2008.9
Guangzhou  2008.9
Guangzhou  2008.9
Guangzhou  2008.9
Guangzhou  2008.9
Guangzhou  2008.9
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2008.5
Guangzhou  2008.5
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.5
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2007.11
Guangzhou  2007.11
Guangzhou  2007.11
Guangzhou  2007.11
Guangzhou  2008.2
Guangzhou  2008.2
Guangzhou  2008.2
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2004.11
Guangzhou  2004.11
Guangzhou  2004.11
Guiyang  2017.4
Hanoi  2016.10
Jaipur  2004.2
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Macau  2005.5
Manila  2008.9
Suzhou  2002.1
Suzhou  2002.1
Xiamen  2010.11