shameful behaviour - POLLUTING VEHICLES

Bangkok  2008.1
Bangkok  2001.12
Beijing  2008.9
Bogota  2008.10
Bogota  2008.10
Bogota  2008.10
Changzhou  2007.7
Chengdu  2004.8
Chongqing  2008.3
Dalian  2009.9
Dhaka  2004.7
Guangzhou  2007.3
Guiyang  2008.4
Harbin  2007.11
Harbin  2007.8
Harbin  2007.9
Jakarta  2012.5
Jakarta  2006.12
Lanzhou  2009.3
Manila  2008.9
Mexico City  2008.9
Quito  2008.10
Taiyuan  2008.7
Ulaanbaatar  2009.10
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuxi  2007.5