charging & pricing - BUS FARE COLLECTION

Amsterdam  2011.6
Amsterdam  2008.10
Amsterdam  2010.6
Amsterdam  2008.10
Bangkok  2003.8
Beijing  2014.9
Brisbane  2014.2
Dar es Salaam  2003.5
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.7
Dhaka  2003.8
Guangzhou  2003.10
Hangzhou  2006.7
Harbin  2007.10
Kunming  2007.7
Lanzhou  2009.2
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
Los Angeles  2002.2
Lyon  2009.9
Lyon  2009.9
Nagoya  2005.8
Osaka  2007.4
Osaka  2007.4
Sao Paulo  2002.2
Sao Paulo  2004.10
Seoul  2016.5
Seoul  2009.3
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2005.8
Seoul  2005.8
Shanghai  2018.4
Shanghai  2018.4
Shanghai  2006.1
Shanghai  2006.7
Shenzhen  2004.8
Singapore  2009.5
Singapore  2006.8
Singapore  2006.8
Sydney  2007.1
Wuhan  2007.6
Yancheng  2010.4
Yancheng  2010.4
Yancheng  2010.4
Yancheng  2010.4
Zhengzhou  2014.8