charging & pricing - TOLL GATES

Beijing  2014.4
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2005.4
Jakarta  2011.5
Osaka  2007.4