walkways - blocked / damaged walkways

 view larger thumbnails
Ahmedabad  2006.1
Ahmedabad  2006.8
Ahmedabad  2006.8
Antwerp  2010.7
Antwerp  2010.7
Bangkok  2008.11
Bangkok  2009.5
Bangkok  2008.11
Bangkok  2008.1
Bangkok  2008.1
Bangkok  2001.12
Bangkok  2001.12
Bangkok  2004.10
Bangkok  2005.1
Bangkok  2002.7
Bangkok  2004.1
Bangkok  2004.11
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.11
Bangkok  2004.11
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2005.1
Bangkok  2003.8
Belgrade  2002.9
Boston  2006.4
Brussels  2010.7
Brussels  2010.7
Changzhou  2007.7
Changzhou  2007.7
Changzhou  2007.7
Changzhou  2007.9
Chengdu  2009.12
Chengdu  2009.12
Chengdu  2009.12
Chengdu  2009.12
Chengdu  2009.12
Chongqing  2007.7
Dalian  2009.9
Dalian  2008.2
Dar es Salaam  2004.6
Dar es Salaam  2004.6
Delhi  2003.7
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.11
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.7
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dongguan  2011.8
Dongguan  2011.8
Dongguan  2011.8
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2009.3
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2003.10
Guangzhou  2006.5
Guangzhou  2003.10
Guangzhou  2008.1
Guangzhou  2005.10
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2003.10
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2004.11
Guangzhou  2005.4
Guiyang  2008.4
Guiyang  2008.4
Hangzhou  2013.6
Hangzhou  2013.6
Hangzhou  2010.4
Hangzhou  2010.4
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2006.7
Hangzhou  2006.7
Hangzhou  2005.6
Hangzhou  2005.6
Hanoi  2016.10
Hanoi  2016.10
Hanoi  2016.10
Hanoi  2016.10
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Harbin  2008.7
Harbin  2008.2
Harbin  2007.8
Harbin  2007.11
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.9
Harbin  2007.9
Harbin  2007.8
Harbin  2007.10
Harbin  2007.10
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.9
Harbin  2007.9
Harbin  2007.9
Harbin  2007.9
Harbin  2007.9
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Harbin  2007.10
Harbin  2007.9
Harbin  2007.10
HCM City  2002.1
HCM City  2002.1
HCM City  2002.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2009.9
Hefei  2008.12
Hefei  2008.12
Hong Kong  2010.5
Hyderabad  2003.7
Hyderabad  2003.7
Hyderabad  2003.7
Hyderabad  2003.7
Hyderabad  2003.7
Hyderabad  2003.7
Hyderabad  2003.7
Istanbul  2011.12
Jinan  2009.9
Jinan  2009.9
Jinan  2008.5
Kolkata  2003.7
Kolkata  2003.7
Kuala Lumpur  2012.7
Kuala Lumpur  2008.1
Kuala Lumpur  2008.1
Kuala Lumpur  2008.1
Kuala Lumpur  2008.1
Kuala Lumpur  2008.1
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2003.3
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kuala Lumpur  2004.2
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2004.11
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lyon  2009.9
Manila  2015.1
Manila  2003.12
Manila  2004.7
Mexico City  2013.6
Nanning  2010.4
Nanning  2010.4
Nanning  2008.8
Nanning  2008.8
Nanning  2008.8
New York  2009.10
Paris  2009.10
Paris  2004.10
Sao Paulo  2004.10
Sapporo  2002.1
Shanghai  2006.7
Shanghai  2007.5
Shanghai  2007.5
Shanghai  2002.1
Shanghai  2002.1
Shenyang  2008.4
Shenyang  2008.4
Shenyang  2008.4
Shenyang  2008.4
Shenyang  2008.4
Shenzhen  2004.8
Shenzhen  2004.8
Shenzhen  2004.8
Shenzhen  2004.8
Singapore  2006.8
Surabaya  2006.8
Surabaya  2006.8
Surabaya  2006.8
Suzhou  2009.7
Suzhou  2009.7
Suzhou  2009.7
Taiyuan  2008.8
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2009.10
Ulaanbaatar  2009.10
Ulaanbaatar  2009.10
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Wuhan  2010.4
Wuhan  2010.4
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuxi  2007.5
Wuxi  2007.5
Wuxi  2007.5
Xiamen  2010.11
Xiamen  2010.11
Xiamen  2010.11
Xiamen  2008.8
Xiamen  2008.8
Xiamen  2008.8
Xiamen  2008.8
Xiamen  2008.8
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2004.8
Xian  2004.8
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7